Perjalanan Ilmu Inih

Mengenal Ulama" Ahlussunnah Wal Jamaah

Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam


Istri" Nabi
Khadijah binti Khuwailid (wafat 3 SH)
Zainab binti Khuzaimah (wafat 1 SH)
Aisyah binti Abu Bakar (wafat 57 H)
Hafsah binti Umar (wafat 45 H)
Juwairiah binti Harits bin Abu Dhirar (wafat 56 H)
Maimunah binti Harits (wafat 50 H)
Mariah Qibtiah (wafat 16 H)
Saudah binti Zam`ah (wafat 23 H/ 643 M)
Shafiyyah binti Huyai bin Akhtab (wafat 50 H)
Ummu Habibah binti Abu Sofyan (wafat 44 H)
Ummu Salamah (wafat 57 H)
Zainab binti Jahsy (wafat 20 H)

  Putra-putri Nabi
  Al- Qasim bin Muhammad
  Zainab binti Muhammad (wafat 8 H.)
  Ruqayyah binti Muhammad (wafat 2 H)
  Ummu Kultsum (wafat 9 H)
  Fatimah Az-Zahra (wafat 11 H)
  Abdullah bin Muhammad (meninggal ketika kecil)
  Ibrahim bin Muhammad (wafat 10 H ketika kecil)

   Cucu Nabi
   Abdullah bin Usman bin Affan (putra Ruqayyah)
   Ali bin Abul Ash (Putra Zainab.meninggal ketika kecil.)
   Hasan bin Ali bin Abu Talib (3-50 H.)
   Husain bin Ali bin Abu Talib (4-61 H)
   Zainal Abidin (wafat 93H)
   Ummi Kultsum binti Ali bin Abu Thalib (wafat.75H)

    Paman Nabi
    Abbas bin Abdul Mutalib (wafat 32 H)
    Abu Thalib bin Abdul Muthalib (wafat 3 SH)
    Hamzah bin Abdul Mutalib (wafat 3 H)
     Ulama" Ahlul Hadits
     Biografi para ulama ahlul hadits mulai dari zaman sahabat hingga sekarang yang masyhur :

     Khalifah Ar Rasyidin

     Al Abadillah
     Abdullah bin Jahsy (wafat 3 H)
     Abdullah bin Abbas (wafat 68 H)
     Abdullah bin Amru bin Ash (wafat 65 H)
     Abdullah bin Khuzafah As Sahmi (wafat 28 H)
     Abdullah bin Masud bin Gafil (wafat 32 H)
     Abdullah bin Rawahah (wafat 8 H)
     Abdullah bin Salam (wafat 43 H)
     Abdullah bin Umar bin Khattab (wafat 73 H)
     Abdullah bin Ummi Maktum (wafat 14 H)
     Abdullah bin Zubair (wafat 73 H)
     Abdurrahman bin Auf (wafat 32 H)
     Abu Dardaa (wafat 32 H)
     Abu Hurairah (wafat 59 H)
     Abu Musa Asy’ari (wafat 44 H)
     Abul Ash bin Rabi’ al Absyamial Qurasyi
     Abu Sufyan bin Harists
     Abu Thalhah An.Anshary
     Abu Dzarr Al Gifari (wafat 32 H)
     Adi bin Hatim (wafat 68 H)
     Anas bin Malik bin Nadar (wafat 93 H)
     Bilal bin Rabah Al Habasyi (wafat 20 H)
     Hakim bin Huzam (wafat 54 H)
     Huzaifah bin Yamman (wafat 36 H)
     Jakfar bin Abu Thalib (wafat 8 H)
     Muawwiyah bin Abu Sofyan (20 SH-60 H)
     Muaz bin Jabal (wafat 18 H)
     Rabi’ah bin Ka’ab
     Said bin Amir Huzaim Al Jumahi
     Said bin Zaid
     Tsumamah bin ‘Utsal
     Thufeil bin Amr Addausi
     Umair bin Sa’ad
     Usamah bin Zaid
     Uqbah bin ‘Amir al Juhani
     Usaid bin Hudhair
     Zaid bin Tsabit (wafat 45 H)

     Para Sahabiyah
     Asma binti Abu Bakar (wafat 73 H)
     Asma Binti Yazid Al-Anshariah (wafat 30 H)
     Asma binti ‘Umais (Ummu Ubdillah)
     Asy Syfa binti Harits
     Barirah maulah ‘Aisyah
     Hamnah bintu Jahsyi
     Hindun binti ‘Utbah
     Khansa binti Amru wafat 24 H
     Khaulah binti Tsa’labah
     Rubai bin Ma’udz
     Raihanah binti Zaid bin Amru
     Shafiyah binti Abdul Muththalib
     Sumayyah binti Khayyath
     Umamah Bintu Abil ‘Ash
     Ummu Athiyyah Al-Anshariyah
     Ummu ‘Aiman (Barkah bintu Tsa’labah bin ‘Amr)
     Ummu Fadhl (Lubabah binti al-Haris)
     Ummu Hani’ binti Abi Thalib
     Ummu Syuraik al Quraisyiah
     Ummu Haram (Malikah binti Milhan bin Khalid Al-Anshariah) wafat 28 H
     Ummu Halim bin Harits
     Ummu Umarah (Nusaibah binti Kaab) wafat 13 H
     Ummu Ma’bad Al-Khuza’iyah
     Ummu Waraqah binti Naufal
     Ummu Ruman bintu ‘Amir
     Ummu Sulaim binti Malhan

     Para Tabi'in

     Para Tabi'ut Tabi'in

     Atba' Tabi'ut Tabi'in

     Murid" Atba' Tabi'ut Tabi'in

     Kemudian murid"nya seperti

     Generasi berikutnya yang berjalan di jalan mereka


     Ulama Generasi Sekarang

     dan masih buanyakkkkkkkkk yang belum disebutin di sinih
     courtesy of ahlulhadits.wordpress.com